Blog

Can thiệp trẻ - một trò chơi lớn

20/05/2021 22:03 49

Thông thường khi nói đến việc can thiệp cho trẻ đặc biệt, người ta thường thích dùng những từ ngữ như “ kế hoạch trị liệu, chương trình can thiệp , biện pháp tác động … điều đó không sai vì nó là dành cho các nhà chuyên môn với các nguyên tắc và kỹ […]

Nhận biết về tự kỷ

02/04/2020 18:56 36